១. មហាវិទ្យាល័យនិតិសាស្រ្ត

និតិសាធារណៈ

និតិឯកជន

២. មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ

វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

៣. មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារ

គ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន៍

គ្រប់គ្រង

ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ

៤. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តបចេ្ចកវិទ្យា និង គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍

៥. មហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេស

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាថៃ

ភាសាជប៉ុន

ភាសាចិន

៦. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

៧. មហាវិទ្យាល័យសណ្ឋាគារ និង ទេសចរណ៍

គ្រប់សណ្ឋាគារ

គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍

៨.  មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ផលិតកម្ម

ក្សេត្រសាស្ត្រ

បសុព្យាបាល

៩. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

រដ្ឋបាល និង លេខាធិការ

គណនេយ្យទូទៅ

ចិត្តគរុគោសល្យវិទ្យា

គណនេយ្យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ភាសាបរទេសទូរទៅ

ការគ្រប់គ្រង និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត

ទំនាក់ទំនងការទូត និងកិច្ចការអន្តរជាតិ

វិជ្ជាជីវៈច្បាប់ទូរទៅ